Szabályzat a visszaélések bejelentéséről

Irányelveink

1.      Elkötelezettségünk

A Coca-Cola HBC AG (valamennyi leányvállalatával együtt, a "Vállalat") elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységünket becsületesen és tisztességesen végezzük. Elvárjuk minden alkalmazottól (ideértve az ideiglenes és szerződéses alkalmazottakat is), a tisztviselőktől, valamint a tanácsadóktól, gyakornokoktól, kirendelttől, a Vállalat nevében eljáró megbízottaktól, hogy tartsák be a magas elvárásokat, és tartsák tiszteletben az Üzletszabályzattal összhangban lévő értékeket és magatartást.

 

2.      Cél

Jelen Szabályzat célja az, hogy:

·        ösztönözze a jelen Szabályzat 5. szakaszában leírt helytelen viselkedés bármely formájának bejelentését

·        útmutatást adjon az aggályok felvetéséhez

·        megerősítse, hogy a bejelentés bizalmas jellegét megtartjuk, és a jóhiszemű aggályokat a megtorlástól való félelem nélkül fel lehet vetni, még akkor is, ha azok később tévesnek bizonyulnak.

 

3.      Hatály

A Szabályzat a Vállalatra és leányvállalataira vonatkozik, és kiterjed minden alkalmazottra (ideértve az ideiglenes és szerződéses alkalmazottakat is), a tisztviselőkre, tanácsadókra, gyakornokra, kirendeltekre és a Vállalat nevében eljáró megbízottakra.

A Szabályzat nem képezi részét a Vállalattal kötött szerződés feltételeinek, amelyet külön biztosítanak Önnek. 

 

4.      Bejelentő (Whistleblower) definíciója

Bejelentőnek minősül a Vállalat alkalmazottja, tisztviselője, tanácsadója, gyakornoka, kirendeltje vagy megbízottja, aki az alábbi 5. pontban meghatározott jogsértésekről jelentést tesz vagy azt nyilvánosságra hozza, amelyek a munkával kapcsolatos tevékenységei során jutottak tudomására, valamint úgy érzi, hogy védelmet kell igénybe vennie a bejelentés megtétele miatti esetleges megtorlás ellen. A bejelentő dönthet úgy, hogy névtelen marad, de a Vállalat arra bátorítja a bejelentőt, hogy név szerint, bizalmasan tegyen bejelentést.

 

5.      Mit kell jelenteni

A visszaélés bejelentése az, amikor az egyén aggályait fejezi ki visszaélésekkel kapcsolatban. Ilyen aggályok lehetnek például (de nem kizárólag): bármilyen csalás gyanúja, korrupt magatartás, a vonatkozó tröszt- és versenyjogi szabályok megsértése, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok, valamint a vállalati rendszerbiztonsági szabályok megsértése, az egyén vagy egyének egészségének és biztonságának veszélyeztetése, a környezet veszélyeztetése, bűncselekmény elkövetése, jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségek elmulasztása, valamint a fentiekre vonatkozó információk elhallgatása.

Ha nem biztos abban, hogy valami a jelen Szabályzat hatálya alá tartozik-e, kérjen tanácsot etikai és megfelelőségi tisztviselőjétől, aki tájékoztatja Önt arról is, hogy hol szerezhet átfogó és független információkat és tanácsokat a visszaélések bejelentésére vonatkozó helyi jogszabályok alapján elérhető eljárásokról, jogorvoslatokról és védelemről.

 

6.      A bejelentés módja

Amikor csak lehetséges, először a Vállalaton belül jelentse az aggályokat. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó aggályok egy független bejelentővonalon keresztül is benyújthatóak (online a www.coca-colahellenic.ethicspoint.com oldalon és/vagy telefonon). Ez a szolgáltatás a Vállalat minden országának nyelvén elérhető.  Az aggályok közvetlenül is jelenthetőek az Etikai és Megfelelőségi Tisztviselőnek, az Ügyvezetőnek, a terület igazgatójának, a belső ellenőrzés vezetőjének, a Senior Audit Manager - COBC & Compliance-nek vagy a Jogi Alelnöknek.  Az aggályok felvehetők írásban vagy szóban (telefonon vagy hangüzenet-küldő rendszeren keresztül), valamint a bejelentő kérésére ésszerű időn belül megtartott személyes megbeszélés útján.

A Senior Audit Manager – COBC & Compliance felelős a lehetséges jogsértésekről szóló jelentések és az esetkezelési rendszeren keresztül megtett intézkedések nyilvántartásáért. A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy negyedévente jelentést készítsen az Audit és Kockázati Bizottságnak a beérkezett panaszok számáról, jellegéről és állapotáról.

Javasoljuk, hogy használják a vállalaton belüli bejelentési lehetőségeket az időben történő kivizsgálás érdekében, azonban a helyi jogszabályok által lehetővé tett keretek között jelenthetőek az aggályok az illetékes külső hatóságoknak is. A Vállalat azt tanácsolja, hogy kérjen tanácsot, mielőtt aggályait bármely külső személynek vagy hatóságnak jelentené. Kérdezze meg Etikai és Megfelelőségi Tisztviselőjét, hogy hol kérhet független tanácsot. A helyi jogszabályok meghatározhatják azokat a szerveket, amelyeknél az ilyen bejelentések megtehetőek.

 

7.      Titoktartás

A Vállalat minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a bejelentő személyazonosságát bizalmasan kezelje, összhangban az alapos és tisztességes vizsgálat lefolytatásával és a vonatkozó jogszabályok betartásával. Bármely jelentéshez csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek feltétlenül ismerniük kell annak tartalmát. A bejelentést tevő személy kilétét kifejezett beleegyezés nélkül nem fedjük fel senkinek azokon kívül, akik megkapják és nyomon követik a bejelentést. A Vállalat gondoskodik arról, hogy minden személyes adatot az Adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeljen, valamint, hogy a vizsgálatban résztvevők közül mindenki ismerje az adatvédelmi követelményeket.

 

8.      Vizsgálati eljárások

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó bejelentés kézhezvételét a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazoljuk. A bejelentéseket haladéktalanul, pártatlanul és megfelelően, a Vállalat jóváhagyott vizsgálati iránymutatásaival összhangban vizsgáljuk ki.

A Vállalat folyamatosan tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálat előrehaladásáról és a várható hosszáról. A vizsgálattal kapcsolatos minden információt a bejelentőnek is bizalmasan kell kezelnie.

A megállapításokat az illetékes fegyelmi bizottság felülvizsgálja, és szükség szerint megteszi a megfelelő intézkedéseket. A vizsgálati folyamat részletes leírása, valamint a magatartási szabálysértés miatti esetleges fegyelmi intézkedésekre vonatkozó információk az Útmutató a lehetséges COBC-ügyek kezeléséhez című dokumentumban találhatók.

 

9.      Védelem

A Vállalat elkötelezett amellett, hogy a magánszemélyt semmilyen módon ne érje hátrány azáltal, hogy megalapozottan aggodalmát fejezte ki egy feltételezett jelentendő magatartással kapcsolatban, feltéve, hogy alapos okkal feltételezte, hogy az információ a bejelentés időpontjában igaz és pontos volt, és a Szabályzat szerint került bejelentésre.  A visszaélések bejelentésére vonatkozó jogszabályok megvédhetik a megtorlástól azokat a személyeket is, akik munkájukkal összefüggésben segítik a bejelentőt a bejelentési folyamatban, és akik segítségnyújtásának bizalmasnak kell lennie, valamint a bejelentővel kapcsolatban álló harmadik személyeket, akik munkájuk során szintén megtorlástól tarthatnak. A védett személyeket nem érheti hátrány, különösen elbocsátás, lefokozás, juttatások elvesztése, fenyegetés, zaklatás, diszkrimináció vagy elfogultság. Ha aggályok merülnek fel a visszaélést bejelentő személy biztonságával kapcsolatban, szabadságot vagy ideiglenes munkahelyváltást kérhet, és az ilyen kéréseket megfelelően figyelembe kell venni. A jelen szakasz megsértése bármely alkalmazott, tisztviselő, tanácsadó vagy vállalkozó által az Üzletszabályzat megsértésének minősül, és ennek megfelelően kell kezelni. Ha egy bejelentő úgy érzi, hogy a bejelentése következtében megtorlást szenvedett, fellebbezhet a mellékletben megjelölt tisztségeket betöltő személyek bármelyikénél.

Ha bármikor kiderül, hogy Ön tudatosan hamisan vádolt meg valakit, elveszti az ezen eljárás alapján biztosított védelmet, és az Üzletszabályzat értelmében fegyelmi eljárás alá vonják.

Szerződésben vagy egyéb megállapodásban szereplő bármely olyan feltétel, amely megakadályozza, hogy a jelen Szabályzat értelmében bejelentést tegyen, nem érvényes.

 

10.  Visszajelzés

Amennyiben a bejelentő kiléte ismert, visszajelzést kap a vizsgálat előrehaladásáról.

A határozatról feljegyzést küldünk Önnek. Amennyiben a visszaélések bejelentésére vonatkozó helyi jogszabályok előírják, vagy ahol lehetséges, az aggály bejelentésétől számított három hónapon belül (illetve kellően indokolt esetben hat hónapon belül) visszajelzést adunk. Mivel azonban a Vállalat minden vizsgálat során törekszik a titoktartásra, előfordulhat, hogy nem tudja tájékoztatni a bejelentőt a vizsgálat konkrét részleteiről és az ennek következtében meghozott fegyelmi intézkedésekről.

A vizsgálatról és/vagy eredményről kapott minden információt szigorúan bizalmasan kell kezelnie.

 

11.  Szankciók jelen Szabályzat megsértése esetén

Ha a Vállalat bármely alkalmazottja (ideértve az ideiglenes vagy szerződéses alkalmazottakat is), tisztviselője, tanácsadója vagy megbízottja megsérti ezt a Szabályzatot, ez az Üzleti Magatartási Kódex megsértésének minősül, és ennek megfelelően kell kezelni.

 

12.  Folyamat átláthatósága

A Vállalat belső visszaélések bejelentésének kezelésére vonatkozó információk elérhetők a Vállalat Intranetjén, és a Vállalat Üzletszabályzatában hivatkoznak rájuk.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzat tartalmát bármikor módosítsa és felülvizsgálja. Módosításra akkor lehet szükség, ha a Vállalat működésének módja megváltozik a piaci viszonyok, vagy a munkajog vagy más jogszabály olyan változása miatt, amely a szabályzat módosítását teszi szükségessé. Mindenesetre évente felülvizsgálatra kerül sor.

Mindenkinek gondoskodnia kell arról, hogy ebben a Szabályzatban foglalt célokkal és célkitűzésekkel összhangban cselekszik, valamint, hogy ismeri és betartja a Szabályzat feltételeit.

 

 

FÜGGELÉK

A csoportszintű felhatalmazott tisztviselők, akikkel az egyének felfedhetik a jelen Szabályzat esetleges megsértésével kapcsolatos aggályaikat:

·        Audit és Kockázati Bizottság elnöke

·        Jogi Alelnök

·        Belső Ellenőrzési Vezető


Szabályzat a visszaélések bejelentéséről

Szabályzat a visszaélések bejelentéséről kiegészítés