Coca‑Cola HBC HIV/AIDS-re kialakított irányelvei

Irányelveink

Szabályzat

Áttekintés

Coca‑Cola HBC teljességgel elkötelezi magát dolgozói egészsége, egészséges életmódja mellett. Néhány, a működésünk által érintett országban felismertük, hogy dolgozóink fokozott HIV/AIDS fertőzés veszélyének vannak kitéve.

Bizonyos országokban a magas HIV/AIDS esetek előfordulása és a betegségben szenvedők nem megfelelő kezelése a szociális és egészségügyi ellátó rendszer hiányosságának tudható be.

Ez az irányelv azzal a céllal készült, hogy a fent említett problémákat kétféleképpen orvosolja:

Csökkentse a dolgozók és családtagjaik megfertőződésének veszélyét olyan oktató program segítségével, amely felhívja a dolgozók figyelmet a betegség terjedésére és megelőzésére.

A helyi önkormányzattal és segélyszervezetekkel valamint a Coca Cola Company-val együttműködve kívánjuk biztosítani a megfertőződött dolgozók és családjaik számára az anti-retrovirus jellegű gyógyszereket azokban az országokban, ahol a HIV/AIDS fertőzöttség arány magas valamint a megfelelő gyógykezelés nem elérhető.

Ilyen országnak tekintjük például Nigériát, ahol a HIV/AIDS fertőzés veszélye magas és a megfelelő gyógykezelés nem elérhető.

Az irányelvünk követi egyrészről a ENSZ HIV/AIDS-ről kialakított az ILO HIV/AIDS-re vonatkozó törvényi gyakorlatát, másrészről harmonizál a Coca Cola Afrika vállalati útmutatójával.

Szándék

A HIV/AIDS-re irányuló figyelemfelhívás és a személyzet képzése, valamint bizalmas tanácsadás biztosítása, hogy az a betegségben érintett munkavállalókat a munkakörnyezetük tisztelettel és méltósággal tudja kezelni.

Segítségnyújtás olyan kérdésekben, mint a tesztelés, szűrés, titoktartás valamint a diszkriminációval és esélyegyenlőség biztosítása a munkaviszony idejére.

CCHBC HA041 számú irányelv

Iránymutató Alapelvek

Titoktartás

Coca‑Cola HBC teljes titoktartást vállal a HIV státusszal, valamint a munkavállaló egészségügyi állapotával kapcsolatos információk kezelésében. Így kívánjuk biztosítani a tanácsadással és juttatássokkal kapcsolatos információk bizalmas kezelését, tisztelve az egyént és annak magánszféráját.

Esélyegyenlőség

A Coca‑Cola HBC az önkéntes tesztelés híve, ezért semmilyen formában sem teszi kötelezővé az új vagy már állományban lévő dolgozók HIV/AIDS szűrését vagy tesztelését kivéve, ha egy adott országban az üzleti működéshez a jogi előírások ezt kötelezővé teszik. Ilyen esetekben a vállalat követni fogja a helyi jogszabályokat és az érintett dolgozót tisztelettel, és méltósággal fogja kezelni.

Méltányosság, elfogadás

Coca‑Cola HBC elkötelezettje az ésszerű befogadás elvének, Ezért a HIV/AIDS-szel fertőzött dolgozók szabadon folytathatják a munkaterületükön a munkavégzést, ha azok képesek egy elvárható teljesítmény-szint elvégzésére.

Képzési Tudatosság

Coca‑Cola HBC vállalja, hogy a betegséggel kapcsolatos oktatás és informálódás kulcsszerepet kapjon a HIV/AIDS kezelésében és megelőzésben. Ezért azokban az országokban, ahol a figyelem felhívó programoknak nincs kiépítettsége, erőfeszítéseket fog tenni, hogy a témához kacsolódó AIDS prevenciós felvilágosítást, valamint támogató hozzáállását biztosítsa amit a helyi személyzet együttműködésével dolgoz ki és hajt végre.

Eljárások

Titoktartás

Szigorúan bizalmasan kezelendő bármely személy HIV státusza. A HIV fertőzöttséggel kapcsolatos orvosi adatok bizalmas adatnak minősülnek. Az ilyen típusú adatokhoz való hozzáférés a vállalaton belül szigorúan csak az orvosi személyzet számára lehetséges, illetve csak jogi kérelmezésre, de ebben az esetben is csak az érintett dolgozó jóváhagyásával osztható meg.

Önkéntes Közzététel

Az a dolgozó, aki HIV vírussal fertőzött és AIDS-ben szenved nem köteles a vállalatot erről informálni.

Abban az esetben, ha a dolgozó megosztja felettes vezetőjével/menedzserével vagy a HR munkatárssal az egészségügyi állapotára vonatkozó információit, például a HIV/AIDS státuszát:

CCHBC HA041 számú irányelv

A felettes/menedzser meg kell, hogy hallgassa az érintett dolgozót, és támogatásáról szükséges őt biztosítania, felhívva a fertőzött figyelmét a felmerülő esetlegesen fontos kérdésekre.

Ha a HR munkatárs számára a HIV/AIDS fertőzött munkavállaló egészségügyi állapota nem ismert, úgy a fertőzött dolgozó felettese/menedzsere fogja felvenni a kapcsolatot a HR munkatárssal, tájékoztatás céljából hogy útmutatást adhasson neki és tolmácsolja az érintett dolgozó esetében felmerülő igényeket, amihez előzetesen a HIV/AIDS fertőzött dolgozó beleegyezését adta.

Minden eset egyedi jelleggel kezelendő, mérlegelve az érintett munkavállaló és a vállalat igényeit.

Orvosi Tesztelés

A Coca‑Cola HBC nem kötelezheti új, illetve már állományban lévő dolgozóit hogy megosszák saját HIV/AIDS státuszukra vonatkozó személyes adataikat, kivéve, ha jogszabályban rögzített módon erre törvényi kötelezettség áll fenn.

Azok a dolgozók, akik szeretnék megismerni saját HIV/AIDS státuszukat, lehetőséget kapnak önkéntes szűrésre, amihez szükséges a formális írásos beleegyezésük, valamint abba is beleegyeznek, hogy részt fognak venni elő és utó tanácsadáson.

Tanácsadás

Ahol a tanácsadás nem elérhető, a vállalat vállalja, hogy minden dolgozójának a rendelkezésére bocsát bizonyos kiegészítő információs anyagot és felvilágosító programot. Ahol lehetséges és szükséges ott ezek a programok kiterjeszthetők a családtagokra és ismerősökre is.

A CCHBC maga is keresni fogja a helyi közösségek és tanácsadó csoportok segítségét. A fent említett anyagokat titoktartás kötelezettsége mellett a HR vezetőtől és munkatársaitól lehet kikérni.

Méltányos Befogadás és a Foglalkoztatottság Fenntartásának Biztosítása A Coca‑Cola HBC erőfeszítéseket tesz arra, hogy a méltányosság és elfogadás koncepcióját a HIV/AIDS-ben vagy ahhoz kapcsolódó betegségekben szenvedő dolgozóira is kiterjessze. Ez kiterjedhet a munkaidő átszervezésére, speciális felszerelés biztosítására, különleges pihenők beiktatásának lehetőségére, orvosi kezelésekre való eltávozásokra, rugalmas betegszabadságokra, valamint rész-munkaidős foglalkoztatottságra, és a munkába való visszatérés kérdésének megoldására.

A HIV pozitív státusú dolgozók szabadon folytathatják a munkájukat, és minden más dolgozóval azonos bánásmódban kell őket részesíteni, ami a tréningek, előléptetések, áthelyezések, munkafegyelem vagy más szociális juttatást illeti.

A jelenleg működő vállalati szabályok és irányelvek alapján lesz a betegszabadságolás és fogyatékosság/rokkantság szabályozva a betegség krónikussá fordulása esetén.

CCHBC HA041 számú irányelv

A vállalat nem bocsátatja el pusztán HIV/AIDS fertőzöttség státuszra hivatkozva dolgozóit.

Amikor egy dolgozó AIDS betegségének előrehaladottsága következtében munkáját már nem tudja folytatni, esetleg már alternatív munkaköri átszervezés sem elegendő, beleértve a meghosszabbított beteg szabadságolás lehetőségét, a munkatörvénykönyv valamint a vállalati irányelvek és a releváns jogszabályok figyelembevétele mellett munkaviszonya megszüntethető.

Kockázat-csökkentés és gazdálkodás

A Coca‑Cola HBC a biztonságos és egészséges munka környezetet elkötelezettje ezért dolgozói számára biztosítja a megfelelő óvintézkedések alkalmazását, az első-segély illetve védő felszerelések beszerzését és azok karbantartását.

Diszkrimináció ellenes sérelmek és fegyelmi eljárások

Abban az esetben, amikor egy munkavállaló HIV/AIDS státuszából adódó diszkrimináció gyanúja áll fenn, a munkavállalónak lehetősége nyílik sérelmének a vállalat belső eljárására keretei közötti kivizsgálására.

Coca‑Cola HBC meg fogja tenni a megfelelő korrekciós és fegyelmi lépéseket azon dolgozókkal szemben, akikről igazolódik, hogy direkt vagy indirekt módon a HIV/AIDS fertőzöttel szemben a diszkrimináló vagy zaklatás esete megtörtént.

Információ kezelés/megosztás

Annak érdekében, hogy a vállalat megfelelő válasz megoldásokat tudjon adni a felmerülő egészségügyi problémákra, valamint hogy a munkaerő tervezést biztosítani tudja a jövő tekintetében, a HIV állapot valós felmérésére lépéseket tehet. Ilyen felmérés csak önkéntes részvétel alapján történhet és az így megszerzett információk bizalmasan kezelendők.

A vállalat biztosítja, hogy az így megszerzett információkat, a résztvevő személyek személyazonosságát, nem fedi fel.

Az irányelv áttekintése

Az itt megfogalmazott irányelv felülvizsgálata és frissítése akkor és oly módon történik, amikor erre igény felmerül, illetve az fejlesztésre szorul.


Coca‑Cola HBC HIV/AIDS-re kialakított irányelvei