Beszállítói irányelvek

Irányelveink

A Coca-Cola HBC AG és leányvállalatai (együttesen a "Coca-Cola Hellenic" vagy a "Vállalat") etikus gazdálkodó szervezetként eljárva felelősséget vállalnak azért, hogy üzleti tevékenységük során sem közvetve, sem közvetlenül ne járuljanak hozzá emberi jogok megsértéséhez. Biztosítjuk, hogy munkavállalóink is teljes mértékben tisztában legyenek a vállalat emberi jogok iránti elköteleződésével, valamint a saját jogaikkal és kötelezettségeikkel.

Azok, akik üzleti kapcsolatban állnak velünk azokban az országokban, ahol mi magunk is jelen vagyunk, tudják, hogy elkötelezettek vagyunk a konzisztens értékalapú üzleti tevékenység mellett, melyben értékeink a minőség, a tisztesség, a kiválóság legmagasabb szintjét képviselik. Tiszteletben tartjuk azoknak a közösségeknek a sajátos szokásait és kultúráját, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. Ezen elvek mentén olyan beszállítókkal törekszünk üzleti kapcsolatba lépni, akik hasonló értékeket vallanak, és etikus módon végzik üzleti tevékenységüket. Ugyanúgy igyekszünk beszállítóinkat kezelni, mint ahogyan elvárjuk, hogy bennünket kezeljenek.

Beszállítói kapcsolataink fejlesztésére és erősítésére irányuló folyamatos törekvésünk részeként fogadtuk el és használjuk a Coca-Cola Hellenic Beszállítói Irányelveket a közvetlen beszállítóinkkal való kapcsolatunk során. Ezek az elvek azon a meggyőződésen alapulnak, hogy a társadalmi szerepvállalás alapvetően fontos hosszú távú üzleti sikerünk szempontjából, ennek pedig meg kell nyilvánulnia azokban a kapcsolatokban és tevékenységben, amelyeket a piacon, munkahelyeken, környezettel és a közösségekkel alakítunk ki és végzünk.

Örömmel működünk együtt a beszállítókkal annak érdekében, hogy biztosítsuk a Beszállítói Irányelvekben foglalt követelmények megismerését és teljesítését.

Munkahelyi gyakorlatok

A Coca-Cola Hellenic-nél olyan korrekt munkáltatói gyakorlatok alkalmazását támogatjuk, amelyek összhangban vannak azon elkötelezettségünkkel, hogy az emberi jogok érvényesülését a munkahelyen is biztosítjuk. A következőkre törekszünk:

  1. Erős és közvetlen kapcsolat kiépítése munkavállalóinkkal, nyílt és őszinte kommunikáció révén.
  2. Munkavállalóinkat korrekt módon, méltósággal és tisztelettel kezeljük.
  3. Betartjuk a vonatkozó helyi munkaügyi szabályokat, beleértve azokat is, amelyek a munkaidővel, a kompenzációval, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával és harmadik felek általi képviselettel kapcsolatosak.
  4. Értékeljük a legtágabb értelemben vett sokféleséget. 
  5. Ösztönözzük egymást a lehető legmagasabb teljesítmény eléréséért.
  6. Munkavállalóinkat teljesítményük szerint fizetjük.
  7. Munkavállalóink számára lehetőséget adunk a személyes és szakmai fejlődésre. 
  8. Munkavállalóinkkal együtt gondoskodunk a munkahelyi biztonságról.

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy betartsák a vonatkozó jogszabályokat, hasonló előírásokat és alapelveket azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytatnak.

Munkakörnyezet

Elvárjuk, hogy beszállítóink a munkavállalóikat és szerződéses partnereiket annak alapján ítéljék meg, hogy miként tudják feladataikat elvégezni, nem pedig fizikai és/vagy személyes tulajdonságaik vagy meggyőződésük alapján, megerősítve ezzel azt az alapelvet, amely szerint tilos a diszkrimináció faj, bőrszín, nem, vallás, politikai nézet, nemzetiségi származás vagy szexuális orientáció alapján.

Munkavédelem és biztonság

Elvárjuk, hogy beszállítóink biztonságos munkahelyet tartsanak fenn, ahol megfelelő elvek és gyakorlatok révén minimalizálják a balesetek, sérülések és egészségre ártalmas hatásoknak való kitettség kockázatát.

Gyermekmunka; munkahelyi bántalmazás

Elvárjuk, hogy beszállítóink ne alkalmazzanak a törvényes munkavállalói életkornál fiatalabb személyeket, valamint ne tűrjék meg a fizikai vagy egyéb, jogellenes bántalmazást vagy zaklatást a tevékenységük során.

Rabszolgaság, kényszermunka és emberkereskedelem

Elvárjuk, hogy beszállítóink ne tartsanak senkit rabszolgaságban, vagy szolgaságban, valamint ne használjanak kényszer- vagy, rabszolgamunkát és ne vegyenek részt az emberkereskedelem semmilyen formájában.

Bérek és juttatások

Elvárjuk, hogy beszállítóink munkavállalóikat méltányosan és versenyképesen megfizessék az iparági normák szerint, teljes mértékben betartva a vonatkozó helyi és nemzeti, bérre és munkaidőre vonatkozó jogszabályokat, valamint, hogy lehetőséget adjanak munkavállalóik számára képességeik és készségeik fejlesztésére, illetve megfeleljenek a férfi és női munkavállalók egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás elvének.

Érdekképviselet

Amennyiben a beszállítóink munkavállalói jogszerűen úgy döntöttek, hogy harmadik felek képviseljék őket, elvárjuk, hogy beszállítóink jóhiszeműen fogadják el ezeket a feleket és ne alkalmazzanak megtorlást munkavállalóikkal szemben azért, mert törvényes módon részt vesznek érdekképviseleti szervek tevékenységében.

Gyülekezés és érdekképviselet szabadsága

Beszállító a nemzeti és helyi törvényeknek megfelelően tartsa tiszteletben a munkavállalók jogát, hogy szakszervezetet alakítsanak, ahhoz csatlakozzanak vagy ne csatlakozzanak, anélkül, hogy tartaniuk kellene a megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól. Ha a munkavállalókat jogilag elismert szakszervezet képviseli, építsen ki konstruktív párbeszédet a szabadon választott képviselőikkel, és jóhiszeműen tárgyaljon a képviselőkkel.

Környezetvédelem

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy üzleti tevékenységük során ügyeljenek a természetes környezet védelmére és megőrzésére. Azt várjuk el a beszállítóinktól, hogy üzleti tevékenységük során minimum a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat tartsák be minden olyan országban, ahol működnek.

Ösztönözzük a beszállítókat, hogy aktívan dolgozzanak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésén, valamint a megújuló forrásokból (pl. víz-, szél-, nap-, geotermikus, bioenergia) származó energia vásárlásán vagy előállításán és felhasználásán, valamint az energia hatékony felhasználásán az energiavesztés mennyiségének csökkentése vagy alacsonyabb energiafogyasztású berendezések korszerűsítése útján. A beszállítóknak úgy kell működnie, hogy biztosítsák a környezetszennyezés megelőzését, és aktívan alkalmazzák a hulladékgazdálkodási gyakorlatokat, valamint javítsák a tevékenységeik és a termékeik általános erőforrás-hatékonyságát az életciklus során.

CCH Környezetvédelmi politika:

https://hu.coca-colahellenic.com/hu/r%C3%B3lunk/ir%C3%A1nyelveink/kornyezetvedelmi-politika

Biodiverzitás, erdőírtás és talajvédelem

Beszállítóknak lehetőség szerint kerülniük kell, és minden esetben minimálisra kell csökkenteniük a biológiai sokféleségre és az erdőirtásra gyakorolt hatásokat, elő kell mozdítaniuk a természetes élőhelyek megőrzését, és olyan talajkezelési gyakorlatokat kell alkalmazniuk, amelyekkel elkerülhető a tápanyagvesztés, az erózió és a talajszennyezés.

A beszállítók tevékenységükhöz kapcsolódóan keresik a biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségeit.

Érdekellentét

Elvárjuk, hogy a Coca-Cola Hellenic munkavállalói mindig olyan beszállítókat válasszanak ki és olyan beszállítókkal lépjenek üzleti kapcsolatba, akik teljes mértékben becsületes és tisztességes üzleti tevékenységet folytatnak vagy igyekeznek folytatni a Vállalattal kapcsolatban, a kiválasztás pedig ezen személyek, valamint a termékeik, illetve szolgáltatásaik érdemei alapján történjen, a nekik, barátaiknak vagy családtagjaiknak nyújtott bármilyen ellenszolgáltatás nélkül. Ennek megfelelően a munkavállalók sem pénzügyi, sem más kapcsolatban nem állhatnak olyan beszállítóval, akinek a személye ténylegesen vagy valószínűsíthetően összeférhetetlen a munkavállaló azon kötelezettségének teljesítésével, hogy a Coca-Cola Hellenic érdekeinek megfelelően járjon el. A Coca-Cola Hellenic munkavállalója például nem állhat a beszállító alkalmazásában, illetve a beszállító egyéb módon sem teljesíthet számára kifizetést a beszállító és a vállalat közötti tranzakcióval összefüggésben és azalatt. Az üzleti tevékenységen kívüli barátságok elkerülhetetlenek és elfogadhatók, de a beszállítóknak ügyelniük kell arra, hogy a személyes kapcsolatokat ne használják a Coca-Cola Hellenic munkavállalói üzleti döntéseinek befolyásolására. Ha a beszállító munkavállalója a Coca-Cola Hellenic munkavállalójának hozzátartozója (házastárs, szülő, testvér, nagyszülő, gyermek, unoka, anyós, após vagy élettárs) vagy ha a beszállító olyan egyéb kapcsolatban áll a Coca-Cola Hellenic munkavállalójával, ami érdekellentétet jelenthet, akkor a beszállító ezt köteles a Coca-Cola Hellenic-nek bejelenteni.

Ajándékok, étkezések és szórakoztatás

A Coca-Cola Hellenic munkavállalói nem fogadhatnak el az adott körülmények között ésszerű és elfogadható mértékű, szokásos üzleti ajándékon túlmutatóan semmit a beszállítóktól. A szokásos üzleti étkezések és a megbecsülés jeléül adott kisebb ajándékok általában elfogadhatóak, de a beszállítók a Coca-Cola Hellenic munkavállalóinak nem ajánlhatnak fel túlzó vagy nagyértékű, az indokolatlan befolyásolás látszatát keltő ajándékokat, étkezéseket ill. szórakoztatási lehetőségeket. Készpénz vagy készpénzzel egyenértékű fizetőeszköz (pl. ajándékkártya) ajándékozása soha nem megengedettek. A beszállítóknak adott ajándéknak és szórakoztatásnak a vállalat jogos üzleti érdekeit kell szolgálnia, és ezeknek az adott körülmények között észszerűnek és elfogadhatónak kell lenniük.

Üzleti és pénzügyi nyilvántartások

Mind a beszállító, mind a Coca-Cola Hellenic köteles pontos nyilvántartást vezetni a beszállító és a Coca-Cola Hellenic között fennálló üzleti kapcsolathoz tartozó valamennyi ügyben. Ide tartozik az összes költség és kifizetés pontos nyilvántartása is. Ha a Coca-Cola Hellenic-et a beszállító egyik alkalmazottjának munkaideje alapján terheli díjfizetési kötelezettség, a munkaidő nyilvántartásnak teljes körűnek és pontosnak kell lennie. A beszállítóknak nem áll jogában a számla megküldésének késleltetése vagy egy kiadási tétel átvitele egy eltérő elszámolási időszakba.

Vesztegetés

A Coca-Cola Hellenic vesztegetés és korrupció esetén zéró toleranciát alkalmaz. A Coca-Cola Hellenic nevében eljáró beszállítók kötelesek betartani a hivatalos személyek vagy magánszemélyek megvesztegetéséről szóló összes alkalmazandó vesztegetés és korrupció ellenes jogszabályban foglaltakat. Beszállítóink kötelesek a Coca-Cola Hellenic Üzletszabályzatában és Korrupció Ellenes Szabályzatában foglaltakat betartani, amelyek minden harmadik személyre alkalmazandók és elérhetőek a Coca-Cola Hellenic weboldalán:

Üzletszabályzat: https://hu.coca-colahellenic.com/hu/r%C3%B3lunk/ir%C3%A1nyelveink/uzletszabalyzat

Korrupció Ellenes Szabályzat: https://hu.coca-colahellenic.com/hu/r%C3%B3lunk/ir%C3%A1nyelveink/korrupcioellenes-politika-es-megfelelesi-kezikonyv

A beszállítóként a Coca-Cola Hellenic számára vagy annak bevonásával végzett bármilyen ügylettel, tranzakcióval kapcsolatban a beszállító jogtalan előny vagy haszonszerzés érdekében sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat hivatalos személynek, állami vállalat alkalmazottjának vagy politikai pártnak semmilyen vagyoni előnyt. A beszállítók kötelesek írásbeli nyilvántartást vezetni a Coca-Cola Hellenic nevében vagy a Coca-Cola Hellenic által biztosított fedezetből teljesített valamennyi kifizetésről (beleértve az ajándékokat, étkezéseket, szórakoztatást és minden egyéb, értéket képviselő dolgot). A beszállítók kérésre kötelesek ennek a számfejtésnek egy példányát a Coca-Cola Hellenic-nek átadni. Coca-Cola Hellenic lefolytat egy előzetes, vesztegetés ellenes megfelelőségi vizsgálatot azon harmadik felek esetében, akik hivatalos személyekkel léphetnek kapcsolatba Coca-Cola HBC nevében. Beszállítók kötelesek haladéktalanul a Coca-Cola Hellenic rendelkezésére bocsátani minden kért információt a megfelelőségi vizsgálat érdekében.

Védett információk védelme

A Coca-Cola HBC-vel történő együttműködés során a Szállító köteles gondoskodni arról, hogy ne merüljön fel olyan körülmény, amely a Szállító részéről harmadik féllel szemben vállalt titoktartási kötelezettségének megsértéséhez vezethet, vagy amely bármely fél bizalmas információjának, know-how-jának vagy szellemi tulajdonának jogellenes használata miatti jogszabály megsértését eredményezné. Ugyanígy a Coca-Cola HBC által a Szállítónak átadott minden információ, amely nem közismert, bizalmasnak tekintendő és a Szállító kizárólag a megjelölt célra használhatja fel, harmadik félnek nem adhatja át.

Verseny és antitöszt jog

A beszállítóktól elvárt, hogy tisztességesen versenyezzenek szerte a világon, és betartsanak minden verseny- és trösztellenes törvényt, amely üzleti tevékenységükre és a Coca-Cola HBC-vel való együttműködésükre vonatkozik, ideértve tájékoztatásként, hogy tartózkodjanak minden olyan illegális tevékenységtől, amely korlátozhatja a versenyt, és kerüljenek minden olyan tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetve a versenytársak közötti jogellenes együttműködéshez vezethet, mint például az árrögzítés vagy az ajánlattételben összejátszást.

Felelős Marketing

Márkáinkat felelősségteljesen szükséges hirdetni és forgalmazni. Azon beszállítóink, amelyek termékeinkhez kapcsolódóan marketing- és promóciós szolgáltatást nyújtanak, (mint például a reklám- és digitális ügynökségek), tisztában kell lenniük és meg kell érteniük a Coca-Cola HBC felelős marketing szabályzatait, amelyeket a márkáinkra, valamint az általunk forgalmazott márkákra irányadónak tartunk. E beszállítóknak továbbá gondoskodniuk kell arról is, hogy a szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyzet vagy harmadik felek is tisztában legyenek a felelős marketingpolitikánkkal, és betartsák azt.

Személyes adatok, üzleti titok védelme

A beszállítók kötelesek a Coca-Cola Hellenic bizalmas információit megvédeni. A beszállítók az üzleti kapcsolat során kapott bizalmas információt a Coca-Cola Hellenic kifejezett engedélye nélkül nem jogosultak másokkal megosztani. A beszállítók a Coca-Cola Hellenic-től kapott bizalmas információk alapján nem jogosultak értékpapírokkal kereskedni vagy másokat erre buzdítani. Ha egy beszállító úgy véli, hogy tévedésből kapott hozzáférést a Coca-Cola Hellenic bizalmas információihoz, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vállalatnál dolgozó kapcsolattartóját és tartózkodni az információk további terjesztésétől.

Hasonlóképpen a beszállító a Coca-Cola Hellenic-el sem oszthat meg másik vállalatra vonatkozó információt, ha a beszállító az információt szerződéses vagy jogi kötelezettsége miatt nem oszthatja meg.

A beszállítóknak be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, ideértve az EU általános adatvédelmi rendeletét („GDPR”) is.

Esetleges szabályszegés jelentése

Ha egy beszállító úgy véli, hogy a Coca-Cola Hellenic bármely munkavállalója vagy a Coca-Cola Hellenic nevében eljáró bármely személy jogellenes, vagy egyébként helytelen magatartást tanúsított köteles azt jelenteni a Vállalatnak.

Továbbá beszállítóinkat arra is bátorítjuk, hogy a Vállalatnál tapasztalt bármilyen megfelelőségi vagy etikai problémát szabadon jelezzenek, és biztosak lehetnek abban, hogy a Coca-Cola Hellenic ezen jelzéseit komolyan veszi és megfelelően kezeli. Aggályait elsősorban az érintett munkavállalónk vezetőjének vagy a Coca-Cola Hellenic Jogi Megfelelési vezetőjének jelezze a [email protected] címen vagy használhatja a Speak Up! vonalat is a www.coca-colahellenic.ethicspoint.com oldalon.

A Coca-Cola Hellenic nem tűri, hogy a munkavállalói megtorlást alkalmazzanak azon beszállítóinkkal szemben, akik jóhiszeműen jelentették aggodalmaikat vagy egy vizsgálat során nyújtottak segítséget.

Nemzetközi szankciók

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy tartsák be a Coca-Cola Hellenic weboldalán elérhető http://www.coca-colahellenic.com CCHBC Szankciós Szabályzatban található, esetleges szankciókat, embargókat, kereskedelmi korlátozásokat vagy hasonló vagy kapcsolódó követelményeket, ideértve az Egyesült Államok Külügyminisztériuma vagy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, valamint az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió, Svájc vagy az Európai Unió bármely tagállama vagy bármely más hatóság, szervezet által bevezetett szankciókat vagy korlátozó intézkedéseket, amelyek joghatósága alatt a Coca-Cola Hellenic, a beszállító vagy ezek bármely leányvállalata működik.

A vonatkozó jogszabályok és előírások betartása

A Coca-Cola Hellenic beszállítói kötelesek teljes működésükre vonatkozóan betartani legalább a következő előírásokat:

Jogszabályok 

A beszállító termékek gyártása és forgalmazása, valamint szolgáltatások Coca-Cola Hellenic részére történő nyújtása során eleget tesz az összes vonatkozó jogszabálynak, így különösen - az adójogszabályoknak - és egyéb vonatkozó szabályoknak, szabványoknak.

Gyermekmunka              

A beszállító nem vesz igénybe - a helyi törvények szerint gyermekmunkaként meghatározott munkaerőt.

Rabszolgaság, Kényszermunka Emberkereskedelem

A beszállító nem tart senkit rabszolgaságban vagy szolgaságban és nem alkalmaz kényszerítést vagy kényszermunkát, nem tart senkit adósrabszolgaságban, és nem vesz részt semmilyen formában emberkereskedelemben. A beszállító nem számít fel díjat a munkavállalóknak foglalkoztatásuk vagy elhelyezésük biztosításáért, valamint a beszállító által a toborzási folyamat során felmerült költségek kompenzálásáért.

Munkahelyi bántalmazás           

A beszállító nem alkalmaz sem fizikai, sem más jellegű bántalmazást a munkahelyen.

Érdekképviselet             

A beszállító tiszteletben tartja munkavállalóinak azt a jogát, hogy saját választásuk alapján harmadik feleket bízzanak meg képviseletükkel (egyesülési szabadság), és hogy az alkalmazandó törvények szerint kollektíven tárgyaljanak (kollektív tárgyaláshoz való jog). A beszállító betartja az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokra alkalmazandó helyi és nemzeti törvényeket.

Bérek és juttatások     

A beszállító által fizetett bérek és juttatások eleget tesznek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Munkaidő és túlóra       

A munkafeltételek, beleértve a munkaidőt és a túlórát, a fizikai és mentális követelményeket, megfelelnek az alkalmazandó törvényekben foglaltaknak.

 Munkavédelem és Biztonság

A munkakörülmények megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Környezet         

A beszállító betartja az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat.

Érdekellentét

A Coca-Cola Hellenic munkavállalói és a beszállítóink kerülik azon helyzeteket, ahol összeférhetetlenség merülhet fel.

Üzleti és pénzügyi nyilvántartások     

A beszállító eleget tesz a pénzügyi nyilvántartásokra és jelentésekre vonatkozó összes rá vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

Vesztegetés & Korrupció         

A beszállító betartja az összes alkalmazandó vesztegetés és korrupció megelőzésére vonatkozó törvényt, és nem alkalmaz megvesztegetést vagy csalárd gyakorlatot.

Versenyjog

A szállító köteles betartani az összes alkalmazandó versenyjogi és trösztellenes törvényt, amely releváns és vonatkozik a tevékenységére, valamint a CCHBC-val való együttműködésére.

Bizalmas információ és személyes adatok védelme  

A beszállító megőrzi a számára felfedett, a Vállalatra vagy egyéb harmadik félre vonatkozó, bizalmas információkat. A beszállító betartja a vonatkozó adatvédelmi törvényeket, ideérte az GDPR rendelkezéseit is.

Szankciók          

A beszállító betartja az alkalmazandó nemzetközi szankciókat.

Biodiverzitás & erdőírtás

A beszállító betartja a biodiverzitásra vonatkozó szabályokat és az EU erdőírtási szabályait.

A megfelelőség bizonyítása

A beszállítónak a Coca-Cola Hellenic kérésére és elvárásának megfelelően bizonyítani kell tudnia a Beszállítói Irányelveknek való megfelelőségét.

Amennyiben a a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapegyezménye magasabb szintű elvárásokat támaszt, mint a helyi jogszabályok, akkor a beszállítónak az ILO szabványoknak kell megfelelnie. Ezen minimum követelmények részei az összes Coca-Cola Hellenic és közvetlen beszállítói közötti megállapodásnak. Elvárjuk, hogy beszállítóink olyan üzleti folyamatokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, melyek biztosítják ezen Beszállítói Irányelveknek való megfelelést. A The Coca-Cola Company-val együttműködünk, aki rutinszerűen alkalmaz független harmadik feleket arra, hogy felmérjék beszállítóink megfelelnek-e a Beszállítói Irányelveknek; a felmérések közé tartoznak bizalmas interjúk munkavállalókkal és a helyszínen dolgozó szerződéses dolgozókkal. Amennyiben egy beszállító bármely szempontból nem felel meg a Beszállítói Irányelvek elvárásainak, elvárjuk, hogy a beszállító javító intézkedéseket hajtson végre a megfelelés érdekében. A Coca-Cola Hellenic fenntartja magának a jogot, hogy megszűntessen bármely megállapodást azon beszállítójával, aki nem tudja bizonyítani, hogy maradéktalanul eleget tesz a Beszállítói Irányelveknek.

2023. május


Beszállítói irányelvek