Irányelveink

Olyan beszállítókkal törekszünk üzleti kapcsolatba lépni, akik vállalatunkkal hasonló értékeket vallanak, és etikus módon fejtik ki üzleti tevékenységüket. Ugyanúgy igyekszünk beszállítóinkat kezelni, mint ahogyan elvárjuk, hogy bennünket kezeljenek.

A Coca‑Cola HBC AG és leányvállalatai (együttesen a "Coca‑Cola Hellenic" vagy a "vállalat") - etikus gazdálkodó szervezetként eljárva - felelősnek érzik magukat annak biztosításáért, hogy üzleti tevékenységük során sem közvetve, sem közvetlenül ne járuljanak hozzá emberi jogok megsértéséhez. Befolyásunkat belsőleg is felhasználjuk és így biztosítjuk azt, hogy munkavállalóink teljes mértékben tisztában legyenek a cég emberi jogok iránti elkötelezettségével, valamint a munkavállalói jogok és felelősségek iránti elkötelezettségével. Azok, akik üzleti kapcsolatban állnak velünk azokban az országokban, ahol mi magunk is jelen vagyunk, tudják, hogy elkötelezettek vagyunk a konzisztens értékalapú üzleti tevékenység mellett, melyben értékeink a minőség, a tisztesség, a kiválóság legmagasabb követelményeit képviselik. Tiszteletben tartjuk azoknak a közösségeknek a sajátos szokásait és kultúráját, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. E politika megvalósítása során olyan beszállítókkal törekszünk üzleti kapcsolatba lépni, akik hasonló értékeket vallanak, és etikus módon fejtik ki üzleti tevékenységüket. Ugyanúgy igyekszünk beszállítóinkat kezelni, mint ahogyan elvárjuk, hogy bennünket kezeljenek.

Beszállítói kapcsolataink fejlesztésére és erősítésére irányuló folyamatos törekvésünk részeként közvetlen beszállítóink számára léptettük életbe a Coca‑Cola Hellenic Beszállítói Irányelvek alkalmazását. A Beszállítói Irányelvek azon a meggyőződésen alapulnak, hogy a társadalmi szerepvállalás alapvetően fontos hosszú távú üzleti sikerünk szempontjából, aminek meg kell nyilvánulnia üzleti kapcsolatainkban és piaci tevékenységünkben, a munkahelyeken, a környezetben és a közösségben is. Örömmel működünk együtt a beszállítókkal ahhoz, hogy ekképpen biztosítsuk az Irányelvekben foglalt követelmények megismerését és teljesítését.

Munkahelyi Gyakorlatok 

A Coca‑Cola Hellenic-nél támogatjuk a korrekt munkáltatói gyakorlatok alkalmazását, ami összhangban van azon elkötelezettségünkkel, hogy biztosítsuk az emberi jogok betartását a munkahelyen is.

 A következőkre törekszünk:

 1. Erős és közvetlen kapcsolat kiépítése alkalmazottainkkal, nyílt és őszinte kommunikáció révén.
 2. Alkalmazottainkat korrekt módon, méltósággal és tisztelettel kezeljük.
 3. Betartjuk a vonatkozó helyi munkaügyi jogszabályokat, beleértve azokat is, amelyek a munkaidővel, a kompenzációval, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával és harmadik felek általi képviselettel kapcsolatosak.
 4. Az értékek sokfélesége a legszélesebb értelemben.
 5. Felelőssé tesszük egymást a lehető legmagasabb teljesítmény eléréséért.
 6. Alkalmazottainkat teljesítményük szerint fizetjük.
 7. Alkalmazottaink számára lehetőséget adunk a személyes és szakmai fejlődésre.
 8. Alkalmazottainkkal együtt gondoskodunk a munkahelyi biztonságról.

Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák a vonatkozó jogszabályokat, hasonló standardokat és alapelveket azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytatnak.

Munkakörnyezet

Elvárjuk, hogy beszállítóink alkalmazottaikat és szerződéses partnereiket annak alapján ítéljék meg, hogy miként tudják feladataikat elvégezni, nem pedig fizikai és/vagy személyes tulajdonságaik vagy meggyőződésük alapján, megerősítve ezzel azt az alapelvet, amely szerint tilos a törvénytelen diszkrimináció faj, bőrszín, nem, vallás, politikai nézet, nemzeti származás vagy szexuális orientáció alapján.

Munkavédelem és Biztonság

Elvárjuk, hogy beszállítóink biztonságos munkahelyet tartsanak fenn, ahol megfelelő politikák és gyakorlatok révén gondoskodnak arról, hogy a balesetveszély, a sérülések előfordulásának valószínűsége és az egészségre ártalmasak hatások szintje minimális mértékű legyen.

Gyermek- és kényszermunka; munkahelyi bántalmazás

Elvárjuk, hogy beszállítóink tevékenységük során ne alkalmazzanak a törvényes munkavállalói kornál fiatalabb személyeket, valamint ne alkalmazzanak fizikai vagy más, törvénybe ütköző bántalmazást vagy zaklatást, illetve kényszermunkát vagy más jellegű munkára kényszerítést.

Bérek és Juttatások

Elvárjuk, hogy beszállítóink alkalmazottaikat méltányosan és versenyképesen megfizessék az iparági normák szerint, teljes mértékben betartva a vonatkozó helyi és nemzeti, bérre és munkaidőre vonatkozó jogszabályokat, valamint hogy lehetőséget adjanak az alkalmazottaik számára képességeik és személyes teljesítőképességük fejlesztésére.

Harmadik Felek

Amennyiben a beszállítóink alkalmazottai törvényesen úgy döntöttek, hogy harmadik felek képviseljék őket, elvárjuk, hogy beszállítóink jóhiszeműen fogadják el ezeket a feleket és ne alkalmazzanak megtorlást alkalmazottaikkal szemben azért, mert törvényes módon részt vesznek munkaügyi szervezetek tevékenységében.

Környezetvédelmi Gyakorlatok

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy üzleti tevékenységük során ügyeljenek a környezet védelmére és megőrzésére. Minimálisan azt várjuk el a beszállítóinktól, hogy üzleti tevékenységük során tartsák be a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat minden olyan országban ahol működnek.

Érdekellentétek

Elvárjuk, hogy a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottai mindig olyan beszállítókat válasszanak ki és olyan beszállítókkal lépjenek üzleti kapcsolatba, akik teljes mértékben becsületes és tisztességes üzleti tevékenységet folytatnak vagy igyekeznek folytatni a vállalattal, ezen személyek, valamint az általuk képviselt termékek ill. szolgáltatások érdemei alapján, a nekik vagy barátaiknak vagy családtagjaiknak viszonzott bármiféle ellenszolgáltatás nélkül. Ennek megfelelően az alkalmazottak sem pénzügyi, sem egyéb szempontból nem állhatnak kapcsolatban olyan beszállítóval, aki ténylegesen vagy látszólagosan ellentétben áll az alkalmazott azon kötelezettségével, hogy a Coca‑Cola Hellenic legjobb érdekében járjon el. A beszállítók például nem alkalmazhatják a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottját illetve egyéb módon sem eszközölhetnek neki kifizetést a beszállító és a vállalat közötti tranzakciók során. Az üzletvitelen kívüli barátságok alapvetően fontosak és elfogadhatóak, de a beszállítóknak ügyelniük kell arra, hogy a személyes kapcsolatokat nem szabad felhasználni a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottai üzleti döntéseinek befolyásolására. Ha a beszállító alkalmazottja a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottjának családtagja (házastársa, szülője, testvére, nagyszülője, gyermeke, unokája, anyósa, apósa vagy élettársa) vagy ha a beszállító olyan egyéb kapcsolatban áll a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottjával, ami érdekellentétet jelenthet, akkor a beszállító ezt köteles a Coca‑Cola Hellenic-kel közölni.

Ajándékok, étkezések és reprezentáció

A Coca‑Cola Hellenic alkalmazottai a szokásos üzleti vendégszereteten, az adott körülmények között indokoltnak és megfelelőnek tartott mértéken túlmutatóan semmit nem fogadhatnak el a beszállítóktól. A szokásos üzleti étkezések és a méltatásként adott kisebb emléktárgyak általában elfogadhatók, de a beszállítók a Coca‑Cola Hellenic alkalmazottainak nem ajánlhatnak fel túlzó vagy pazarló, az indokolatlan befolyás látszatát keltő ajándékokat, étkezéseket ill. reprezentációs lehetőségeket. A készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben (pl. ajándékkártyák) nyújtott ajándékok soha nem megengedhetők. A beszállítóknak adott ajándékok és reprezentációs események a vállalat jogos üzleti érdekeit hivatottak szolgálni, és ezeknek az adott körülmények között indokoltnak és megfelelőnek kell lenniük. Alkalmazottaink az ajándékok átvétele és a reprezentációs események elfogadása során mindig érzékenyen kötelesek kezelni beszállítóink belső szabályait.

Üzleti és pénzügyi nyilvántartások

Mind a beszállító, mind a Coca‑Cola Hellenic köteles pontos nyilvántartást vezetni a beszállító Coca‑Cola Hellenic-kel fennálló üzleti kapcsolatához tartozó valamennyi ügyben.

Ide tartozik az összes kiadás és kifizetés pontos nyilvántartása is. Ha a Coca‑Cola Hellenic-et a beszállító egyik alkalmazottjának munkaideje címén terheli valamilyen díj, a munkaidő nyilvántartásnak teljes körűnek és pontosnak kell lennie. A beszállítóknak nem áll jogában a számla megküldésének késleltetése vagy egy kiadási tétel egyéb jellegű átvitelének lehetővé tétele egy másik elszámolási időszakba.

Vesztegetés

A Coca‑Cola Hellenic nevében eljáró beszállítók kötelesek betartani a köztisztviselők megvesztegetéséről szóló összes alkalmazandó törvényben foglaltakat.A beszállítóként a  Coca‑Cola Hellenic számára vagy annak egyéb jellegű bevonásával végzett mindenfajta ügylettel kapcsolatban a beszállító - szabálytalan előny- vagy haszonszerzés érdekében - se közvetlenül, se közvetve nem adhat át egyetlen köztisztviselőnek, állami irányítás alatt álló vállalat alkalmazottjának vagy politikai pártnak semmilyen, értéket képviselő dolgot. A beszállítók kötelesek a Coca‑Cola Hellenic nevében teljesített vagy a Coca‑Cola Hellenic által biztosított pénzalapokból nyújtott valamennyi kifizetésről (beleértve az ajándékokat, étkezéseket, reprezentációt és minden egyéb, értéket képviselő dolgot) írásbeli nyilvántartást vezetni. A beszállítók kérésre kötelesek e számfejtés egy példányát a Coca‑Cola Hellenicnek átadni.

Információvédelem

A beszállítók kötelesek a Coca‑Cola Hellenic bizalmas információit megvédeni. Az üzleti kapcsolat részeként a bizalmas információkhoz hozzáférést kapott beszállítók a Coca‑Cola Hellenic kifejezett engedélye nélkül nem jogosultak ezen információkat másokkal megosztani. A beszállítók a Coca‑Cola Hellenic-től kapott bizalmas információk alapján nem jogosultak értékpapírokkal kereskedni vagy másokat erre buzdítani. Ha egy beszállító úgy véli, hogy hibásan kapott hozzáférést a Coca‑Cola Hellenic bizalmas információihoz, a beszállító köteles minden haladék nélkül tájékoztatni a vállalatnál dolgozó kapcsolattartóját és tartózkodni az információk további terjesztésétől. Hasonlóképpen a beszállító a Coca‑Cola Hellenic embereivel nem oszthat meg egyetlen másik vállalatra vonatkozó információt sem, ha a beszállítót szerződéses vagy jogi kötelezettség terheli az információk meg nem osztása tárgyában.

Esetleges kötelezettségszegés jelentése

Jelentést kötelesek tenni a vállalatnak azok a beszállítók, akik úgy vélik, hogy a Coca‑Cola Hellenic egyik alkalmazottja vagy a Coca‑Cola Hellenic nevében eljáró bármely személy törvénytelen vagy egyébiránt helytelen magatartást tanúsított. Továbbá szeretnénk, ha Ön mint Beszállítónk biztos lenne abban, hogy bármilyen a megfelelőséggel vagy etikai problémával kapcsolatos kérdést szabadon felvethet, mellyel a cégünknél találkozott, és biztos lehet abban, hogy ilyen jellegű felvetéseit komolyan veszik és annak megfelelően kezelik a Coca‑Cola Hellenicnél. Aggodalmait elsőként a munkavállalónk vezetőjének vagy a Coca‑Cola Hellenic Megfelelési Igazgatójának jelezze a compliance@cchellenic.com címen vagy használhatja a Speak Up! vonalat a www.coca-colahellenic.ethicspoint.com oldalon. A Coca‑Cola Hellenic nem tűri a munkavállalói által gyakorolt megtorlást azon beszállítóinkkal szemben, akik jóhiszeműen jelentették aggodalmaikat vagy egy kivizsgálásban nyújtottak segítséget.

A vonatkozó Törvények és Standardok Betartása

Minimálisan, a Coca‑Cola Hellenic beszállítói kötelesek betartani teljes működésükre vonatkozóan a következő standardokat:

Törvények és jogszabályok

A beszállító a termékek és egyéb ellátmányok gyártása és forgalmazása, valamint a szolgáltatások Coca‑Cola Hellenic részére történő nyújtása során eleget tesz az összes alkalmazandó törvénynek, szabálynak, jogszabálynak és kötelezettségnek.

 • Gyermekek foglalkoztatása

A beszállító nem vesz igénybe - a helyi törvényekben meghatározott - gyermekmunkát.

 • Kényszermunka

A beszállító nem tart senkit rabszolgaságban vagy szolgaságban és nem alkalmaz kényszerítést vagy kényszermunkát, nem tart senkit adósrabszolgaságban, és nem vesz részt semmilyen formában emberkereskedelemben.

 • Munkahelyi bántalmazás

A beszállító nem alkalmaz sem fizikai, sem más jellegű bántalmazást a munkahelyen.

 • Harmadik Felek

A beszállító tiszteletben tartja alkalmazottainak azt a jogát, hogy saját választásuk alapján harmadik feleket bízzanak meg képviseletükkel, és hogy az alkalmazandó törvények szerint kollektív alkut folytassanak.

 • Bérek és Juttatások

A bérek és juttatások eleget tesznek az alkalmazandó törvényekben foglaltaknak.

 • Munkaidő és túlóra

A munkaidő és a túlóra megfelel az alkalmazandó törvényekben foglaltaknak.

 • Munkavédelem és Biztonság

A munkakörülmények megfelelnek az alkalmazandó törvényekben foglaltaknak.

 • Környezetvédelem

A beszállító betartja az alkalmazandó környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat.

 • Érdekellentétek

A Coca‑Cola Hellenic munkavállalói és a beszállítóink kerülik azon helyzeteket ahol összeférhetetlenség merülhet fel.

 • Üzleti és pénzügyi nyilvántartások

A beszállító eleget tesz a pénzügyi nyilvántartásokra és jelentésekre vonatkozó összes alkalmazandó törvényben foglaltaknak.

 • Vesztegetés

A beszállító betartja a vesztegetés és a korrupció tiltásáró szóló összes alkalmazandó törvényben foglaltakat.

 • Információvédelem

A beszállító megőrzi a számára felfedett, a vállalatra vagy egyéb harmadik félre vonatkozó, nem a nyilvánosságnak szánt információkat.

 • A megfelelőség bizonyítása

A beszállítónak a Coca‑Cola Hellenic kérésére és megelégedésére bizonyítani kell tudnia a Beszállítói Irányelveknek való megfelelőségét.

Amennyiben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapegyezménye magasabb szintű elvárásokat támaszt, mint a helyi jogszabályok, akkor a beszállítónak az ILO szabványoknak kell megfelelnie. Ezen minimum követelmények részei az összes Coca‑Cola Hellenic és közvetlen beszállítói közötti megállapodásnak.  Elvárjuk, hogy beszállítóink olyan üzleti folyamatokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, melyek biztosítják ezen Beszállítói Irányelveknek való megfelelést. A The Coca‑Cola Company-val együttműködünk, aki rutinszerűen alkalmaz független harmadik feleket arra, hogy felmérjék beszállíóink megfelelnek-e a Beszállítói Irányelveknek; a felmérések közé tartoznak bizalmas interjúk munkavállalókkal és a helyszínen dolgozó szerződéses dolgozókkal. Amennyiben egy beszállító bármely szempontból nem felel meg a Beszállítói Irányelvek elvárásainak, elvárjuk, hogy a beszállító javító intézkedéseket hajtson végre a megfelelés érdekében. A Coca‑Cola Hellenic fenntartja magának a jogot, hogy megszűntessen bármely megállapodást azon beszállítójával, aki nem tudja érdemben bizonyítani, hogy maradéktalanul eleget tesz a Beszállítói Irányelveknek.

 

A jelen Beszállítói irányelvek angol és magyar nyelven készült. A kettő változat közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.


Beszállítói irányelvek